OPĆI UVJETE POSLOVANJA

Opće odredbe
Članak 1.
(1) Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanje imaju sljedeća značenja:

– Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom sklapa pisani Ugovor o posredovanju kao prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac, odnosno kao bilo koji drugi mogući sudionik u prometu nekretnina;

– Treća osoba je fizička ili pravna osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina;

– Nekretnina je zemljišna površina (katastarska čestica), uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje, sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, dalje u tekstu: ZV);

– Posredovanje u prometu nekretnina su radnje Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i Treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i drugim pravnim poslovima;

– Stvarna cijena iz sklopljenog ugovora ili predugovora podrazumijeva ukupnu vrijednost koja je plaćena, odnosno koja će se platiti temeljem sklopljenog ugovora ili predugovora za Nekretninu, u koju cijenu se uračunava i iznos PDV-a, a što može biti isplaćeno gotovinom ili gotovinskim ekvivalentom, kao i svim drugim materijalnim i nematerijalnim vrijednostima koje imaju novčanu vrijednost, a uvećano za sva plaćanja na ime bilo kojih ili budućih novčanih obveza prema bankama ili trećim osobama a koje ili buduće novčane obveze terete Nekretninu, Nalogodavca ili njegovo povezano društvo. U slučaju da u ugovoru o kupoprodaji ili drugom odgovarajućem pravnom poslu nije jasno definirana vrijednost koju kupac isplaćuje, utvrđivanje vrijednosti biti će provedeno u skladu s međunarodno priznatim standardima. Ukoliko je Stvarna cijena izražena u eurima, dolarima ili nekoj drugoj stranoj valuti, ista će se utvrditi u kunskoj (HRK) protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan stjecanja prava na Posredničku naknadu, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta;

– Posrednička naknada je naknada za pružene usluge Posrednika koja se obračunava u postotku od Stvarne cijene iz sklopljenog ugovora ili predugovora, uvećano za PDV, s time da će visinu Posredničke naknade stranke posebno ugovoriti u svakom Ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina
Članak 2.
(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, pod uvjetima koje određuje i potvrđuje Nalogodavac.

(2) Nalogodavac se obvezuje Posredniku da će mu isplatiti određenu Posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

(3) U Ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina moraju biti navedeni podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, te visini posredničke naknade.

(4) Ugovorne strane potpisom Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina suglasno potvrđuju da će se odredbe tog Ugovora, kao i ovih Općih uvjeta poslovanja na odgovarajući način primijeniti i u slučaju druge investicijske suradnje kojoj je cilj prijenos ili osnivanje određenog prava na nekretnini koja je predmet tog Ugovora (npr. sklapanje ugovora o prijenosu poslovnog udjela ili drugih poduzetničkih ugovora, sale and lease back ugovora, ugovora o upravljanju, sporazum o call opciji, jointventure i sl.), s ciljem stjecanja Nekretnine od strane Treće osobe koju je Posrednik doveo u vezu s Nalogodavcem.

(5) Nalogodavac prihvaća i potvrđuje da Posrednik iz objektivnih razloga koji nisu pod njegovim utjecajem ne može jamčiti da će proces pronalaska Treće osobe radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini određen Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina biti uspješan, te potvrđuje da nema osnove potraživati bilo kakvu naknadu potencijalno pretrpljene štete zbog neuspješnog procesa pronalaska kupca.

(6) Nalogodavac je slobodan za vrijeme trajanja Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, samostalno ili posredovanjem neke druge osobe, pregovarati i sklopiti određeni pravni posao o prijenosu ili osnivanju određenog prava na Nekretnini, ali ne i s Trećom osobom s kojom ga je doveo u vezu Posrednik.

(7) Posrednik se sklapanjem Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina ne ovlašćuje sklapati bilo kakve ugovore i/ili preuzimati obveze u ime Nalogodavca.

Članak 3.
(1) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme.

(2) Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se više puta produžiti.

(3) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno vrijeme smatra se prešutno obnovljenim na isto vrijeme trajanja ako ni jedna ugovorna strana, najmanje trideset dana prije isteka ugovorenog vremena, ne obavijesti u pisanom obliku drugu stranu da ne namjerava sklopiti ugovor na određeno vrijeme za daljnje razdoblje.

Ugovor o isključivom posredovanju u prometu nekretnina
Članak 4.
(1) Ukoliko Nalogodavac i Posrednik sklope Ugovor o isključivom posredovanju u prometu nekretnina, Nalogodavac se istim obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednog drugog posrednika u prometu nekretnina niti bilo koju drugu pravnu ili fizičku osobu. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika u prometu nekretnina ili preko druge fizičke ili pravne osobe, a za koji je Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti ugovorenu Posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Ugovor o potposredovanju
Članak 5.
(1) Posrednik može prenijeti Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina na druge posrednike ako tako ugovore Posrednik i Nalogodavac.

(2) U tom slučaju Nalogodavac ostaje u ugovornom odnosu samo s Posrednikom s kojim je sklopio Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina, a Posrednik će Nalogodavcu predati popis posrednika na koje se Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina prenosi.

Anonimni nalogodavac
Članak 6.
(1) Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati anoniman nema obvezu prema Trećoj osobi, koja bi s Nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.
Dovođenje u vezu sa Trećom osobom/predmetnom nekretninom
Članak 7.
(1) Smatra se da je Posrednik doveo Nalogodavca u vezu s Trećom osobom naročito ako je;

– Nalogodavac zaprimio od Posrednika elektronsku poruku (e-mail, SMS, poruku putem raznih
aplikacija za komunikaciju poput WhatsApp, Viber, Telegram, i slično) sa podacima o Trećoj osobi
ili njenom povezanom društvu, ili kad je Posrednik na drugi način upoznao Treću osobu ili njeno
povezano društvo sa Nalogodavcem te za to postoji pisani trag u obliku e-mail, SMS ili drugih
poruka putem raznih aplikacija;
– Posrednik neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje nekretnine;
– Posrednik organizirao susret između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja za sklapanje
pravnog posla;
– Nalogodavcu priopćio točnu lokaciju, adresu, zemljišnoknjižnu/katastarsku oznaku nekretnine;
– Nalogodavcu priopćio druge podatke o nekretnini i/ili njenom vlasniku odnosno Trećoj osobi ili
njenom povezanom društvu ili osobi ovlaštenoj za sklapanje pravnog posla koja je iskazala interes za
sklapanje pravnog posla koji se odnosi na posredovanje za nekretninu,
– omogućio Nalogodavcu kontakt sa Trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju
u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla.

(2) Ako je Nalogodavac već upoznat sa nekretninom koja mu je ponuđena ili je već stupio u kontakt sa Trećom osobom, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti Posrednika pisanim putem, i to putem elektroničke pošte (e-mail) ili preporučenim pismom. U suprotnom će se smatrati da ga je Posrednik doveo u vezu sa nekretninom odnosno Trećom osobom.
Obveze Posrednika
Članak 8.
(1) Posrednik se sklapanjem Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje prilikom posredovanja:

– nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla;
– izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na Nekretnini;
– obaviti potrebne radnje radi predstavljanja Nekretnine na tržištu;
– oglasiti Nekretninu na odgovarajući način;
– omogućiti Trećim osobama pregled Nekretnine;
– ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s
propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;
– obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za sklapanje namjeravanog posla.

Obveze Nalogodavca
Članak 9.
(1) Nalogodavac se sklapanjem Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje:

– odmah po zaključenju Ugovora dostaviti Posredniku isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo,
odnosno drugo stvarno pravo na Nekretnini, pa tako i ovjerenu kopiju zemljišnoknjižnog izvatka,
lokacijske, građevinske, i/ili uporabne dozvole (ukoliko su izdane), energetski certifikat zgrade, te
ostalu relevantnu dokumentaciju vezano za Nekretninu;
– upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete i/ili druga prava koji postoje na
Nekretnini;
– upozoriti Posrednika ukoliko se vezano za Nekretninu vodi određeni sudski spor ili postupak povrata
oduzete imovine;
– obavijestiti Posrednika ukoliko Nekretnina predstavlja bračnu stečevinu, a drugi bračni drug nije
upisan kao suvlasnik u zemljišnoj knjizi;
– obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti
točne podatke o Nekretnini;
– osigurati da Nekretnina ispunjava sve zakonom predviđene zahtjeve i da je spremna za prodaju;
– osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla
razgledavanje Nekretnine;
– obavijestiti Posrednika o cijeni nekretnine, te o svakoj promjeni cijene pisanim putem obavijestiti
Posrednika;
– obavijestiti Posrednika što ulazi u cijenu Nekretnine (npr. klima uređaj, bazen i veličina bazena,
kuhinjski elementi, kupaonica itd.),
– isplatiti Posredniku posredničku naknadu te druge opravdane troškove koji su nastali tijekom
posredovanja, a prelaze uobičajene troškove posredovanja;
– obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio
Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom i drugim stvarnim pravima na
Nekretnini, te Posredniku dostavljati relevantnu dokumentaciju;
– sve informacije o Trećim osobama koje je Nalogodavac saznao od Posrednika, čuvati kao poslovnu
tajnu;

Posrednička naknada
Članak 10.
(1) Posrednička naknada se obračunava u postotku od Stvarne cijene iz sklopljenog ugovora ili predugovora, uvećano za PDV, s time da će visinu Posredničke naknade stranke posebno ugovoriti u svakom Ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina.

(2) Ukoliko stranke u Ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina izričito ne ugovore visinu Posredničke naknade, smatrat će se da su ugovorili uobičajenu Posredničku naknadu od 3 % (tri posto) od iznosa Stvarne cijene uvećano za PDV.

(3) Posrednik je izvršio svoju uslugu u trenutku sklapanja pravnog posla – ugovora o prijenosu ili osnivanju određenog prava na Nekretnini koja je predmet Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina.

(4) Posrednik i Nalogodavac mogu ugovoriti Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina da Posrednik stječe pravo na Posredničku naknadu već pri sklapanju predugovora.

(5) Posrednik ima pravo na Posredničku naknadu za sklopljeni ugovor (odnosno predugovor sukladno odredbama stavka 2. ovog članka) s Trećom osobom s kojom ju je povezao Posrednik, za vrijeme trajanja ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, kao i 12 mjeseci nakon prestanka važenja ovog Ugovora (njegovim istekom ili raskidom).

(6) Ako Nalogodavac sklopi određeni pravni posao o prijenosu ili osnivanju određenog prava na Nekretnini, odnosno pravnog i financijskog zatvaranja i prijenosa vlasništva na Nekretnini, ili prijenosa udjela i slično, ili bilo kojeg drugog odgovarajućeg ugovora vezano za Nekretninu, uključivo i predugovora, s Trećom osobom s kojom ga je doveo u vezu Posrednik, na način da zaobiđe Posrednika, odnosno ako putem izravnih pregovora sa Trećom osobom ili na bilo koji drugi način nastoji zaobići Posrednika, obvezan je platiti Posredniku Posredničku naknadu ugovorenu Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina.

(7) Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni drug, izvanbračni drug, potomak, roditelj odnosno krvni srodnik u uspravnoj ili pobočnoj liniju, osoba koja je u tazbinskom srodstvu sa nalogodavcem ili osoba koja je na bilo koji način povezana sa Nalogodavcem (npr. krvno srodstvo u bilo kojoj liniji sa navedenim osobama, ovlaštena osoba, zaposlenik, poslodavac, suradnik i sl.) zaključi ugovor/predugovor ili neki drugi pravni posao koji se odnosi na promet nekretnina s Trećom osobom s kojom ju je Posrednik doveo u vezu.
(8) Odredbe iz stavka 5. ovog članka odnose se i na pravne osobe koje je osnovao Nalogodavac odnosno bilo koja druga osoba iz navedenog stavka ili ukoliko takve osobe obavljaju u pravnoj osobi poslove upravljanja odnosno bilo koje druge poslove.
Članak 11.
(1) Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku Posredničku naknadu u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja pravnog posla (ugovora ili predugovora sukladno članku 9. stavku 2.) vezano za Nekretninu.

(2) U slučaju zakašnjenja plaćanja posredničke naknade po dospijeću, obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

(3) U slučaju da ne dođe do sklapanja namjeravanog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na Nekretnini, a kupac je uplatio bespovratnu kaparu, Posredniku pripada naknada u iznosu od 3 % (tri posto), uvećano za PDV, od iznosa zaprimljene bespovratne kapare.

(4) Nalogodavac će Posredničku naknadu isplatiti Posredniku na bankovni račun koji će se izričito navesti u Ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina.

Članak 12.
(1) Posrednička naknada ne uključuje troškove koji terete isključivo Nalogodavca poput prijevoda ovlaštenog sudskog tumača svih dokumenata koji se odnose na Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina, odvjetničke troškove za sastav ugovora i druge radnje, sudske pristojbe za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničku nagradu pri ovjeri potpisa na ispravama, troškove sudskih pristojbi odnosno državnih biljega za pribavu vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, uvjerenja o identifikaciji, pribave građevinske i/ili uporabne dozvole kao i/ili troškove pribave ostale dokumentacije od nadležnog suda, državne geodetske uprave, banke, upravnih odjela nadležnih tijela jedinica lokalne i/ili područne samouprave odnosno svih drugih tijela.

(2) Nalogodavac je dužan Posredniku pravovremeno dostaviti dokaz o uplati troškova iz stavka 1. ovog članka kako bi se navedena dokumentacije pravovremeno pribavila. Ukoliko Posrednik pribavi navedenu dokumentaciju za Nalogodavca, isti je dužan nadoknaditi stvarne troškove Posredniku u roku od 8 dana računajući od dana nastanka takvog troška.

Ponuda nekretnina
Članak 13.
(1) Ponuda nekretnina Posrednika temelji se na podacima koje zaprima pismenim ili usmenim putem od Nalogodavca.

(2) Posrednik ne odgovara za moguće eventualne pogreške u oglasima nekretnina iz ponude u slučaju nepravovremene obavijesti Nalogodavca o sniženju cijene, eventualnom odustajanju od prodaje/najma/zakupa, o realiziranoj prodaji/najmu/zakupu, kao i u slučaju zatajenja relevantnih informacija o nekretninama iz ponude od strane nalogodavca.

(3) Posrednik ne odgovara za eventualne pogreške u pisanju prilikom opisa nekretnine poput pogrešno navedene površine ili slično, a koje pogreške mogu nastati u pisanju.

Postojanje ugovornog odnosa između Posrednika i Treće osobe
Članak 14.
(1) U slučaju da postoji ugovorni odnos i između Posrednika i Treće osobe, Posrednik se obvezuje sudjelovati u pregovorima nepristrano služeći interesima obje strane prema propisima, pravičnosti, moralu i tržišnoj praksi. U tom slučaju Nalogodavac neće imati pravo odbiti platiti ugovorenu Posredničku naknadu, niti je umanjiti s osnova sukoba interesa.

Jednostrani otkaz ugovora
Članak 15.
(1) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može prestati i pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Jednostrani otkaz se mora dostaviti drugoj ugovornoj strani najkasnije 30 dana prije isteka ugovorenog vremena.

(2) Nalogodavac ne smije Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina jednostrano otkazati s namjerom da se Posrednika liši prava na posredničku naknadu ili svjesno ošteti.

(3) U slučaju jednostranog otkaza Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina od strane Nalogodavca, isti je dužan naknaditi Posredniku stvarne i druge opravdane troškove koji su nastali Posredniku tijekom Posredovanja u prometu nekretnina, a koji prelaze uobičajene manje troškove Posredovanja u prometu nekretnina.

(4) Ukoliko Nalogodavac jednostrano otkaže Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina protivno načelu savjesnosti i poštenja, npr. ukoliko jednostrane otkaže Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina, a već je pregledao nekretninu, usuglasio se o bitnim sastojcima ugovora/predugovora o kupoprodaji nekretnine, te je ugovor/predugovor već sastavljen, dužan je Nalogodavcu platiti ugovornu kaznu u iznosu od 15.000,00 kuna, odnosno Posredničku naknadu ukoliko je iznos Posredničke naknade manji od iznosa od 15.000,00 kuna.

(5) Ugovor o isključivom posredovanju u prometu nekretnina koji je propisan u članku 4. Općih uvjeta se ne može jednostrano otkazati prije proteka vremena za koje vrijeme je sklopljen.

Osiguranje od odgovornosti za štetu
Članak 16.
(1) Posrednik je dužan kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi Nalogodavcu ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja.

(2) Za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja najniža osigurana svota ne može biti manja od 200.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.

(3) Posrednik može biti osiguran i kod osiguravatelja u državi članici Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora.

Zaštita podataka
Članak 17.
(1) Nalogodavac je dužan prije, odnosno prilikom sklapanja ugovora o posredovanju u prometu nekretnina iz članka 2. Općih uvjeta Posredniku predočiti svoje osobne podatke radi utvrđivanja identiteta.

(2) Podaci ustupljeni Ugovornim stranama ili njihovim predstavnicima tijekom trajanja Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina ili nakon njegovog isteka ili uslijed prekida tretirat će se u duhu dobre volje. Posrednik i Nalogodavac su se dužni suzdržati bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle povrijediti taj pristup. U slučaju da bilo koja ugovorna strana neke informacije označi ili odredi povjerljivima, takve informacije ne mogu biti objavljene od druge ugovorne strane ili njezinih predstavnika ili trećih bez izričitog pismenog pristanka druge ugovorne strane.

(3) Obveza neće biti primjenjiva u slučajevima:
– kada je Ugovorna strana koja objavljuje informaciju bila u zakonitom posjedovanju informacije u trenutku objave;
– informacija je bila zakonito dostupna široj javnosti;
– informacija je bila zakonito primljena od treće strane koja je ovlaštena istu objaviti;
– zatraženo je da se informaciju objavi prema zakonu ili odredbama zakonodavne vlasti, burze ili drugih sličnih institucija.

(4) Ugovorne strane obvezuju se na zaštitu osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR – Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim važećim propisima.

(5) Nalogodavac prilikom sklapanja Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina s Posrednikom potvrđuje da je dobrovoljno stavio na raspolaganje posredniku svoje osobne podatke, uključivo i OIB, a u svrhu sudjelovanja u postupku kupoprodaje/najma/zakupa nekretnine ili nekog drugog pravnog posla koji se odnosi na posredovanje u prometu nekretnina, te radi utvrđenja nedvojbene identifikacije.

(6) Nalogodavac se obvezuje kako će prilikom sklapanja pravnog posla kupoprodaje s Trećom osobom koja je predmet Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, Posredniku dati na raspolaganje sve potrebne informacije i podatke koje je posrednik u obvezi prikupiti o Nalogodavcu i pravnom poslu, a koje su određene Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).

Završne odredbe i rješavanje sporova
Članak 18.
(1) Službena adresa Posrednika za primanje upita, ponuda, obavijesti i druge pošte je: Pobrežje 1, 20236 Pobrežje, a službena elektronička adresa – e-mail adresa je: info@croatiarealestates.com, s time da se Posrednik u poslovanju može koristiti i drugim e-mail adresama na navedenoj domeni @croatiarealestates.com.

(2) Sve sporove koji mogu proizaći iz ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno, a u suprotnom je nadležan stvarno nadležni sud u Dubrovniku.

(3) Na međusobne odnose između Posrednika i Nalogodavca vezano za Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

(4) Na ugovore o posredovanju u prometu nekretnina koje sklope Posrednik i Nalogodavac se ne primjenjuje članak 847. st. l. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21).

(5) Nevaljanost pojedine odredbe Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, odnosno općih uvjeta poslovanja, neće utjecati na valjanost cijelog ugovora. Ugovorne strane moraju poduzeti mjere kako bi zamijenile takvu nevaljanu odredbu drugom ugovornom odredbom i, ako ne uspiju postići sporazum, imperativna odredba zakona, ako postoji, zamijeniti će navedenu odredbu.

Članak 19.
(1) Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja i ostaju na snazi do donošenja novih/izmijenjenih Općih uvjeta poslovanja.

(2) Na ugovorne odnose koji su zasnovani prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta poslovanja, a koji odnosi nisu okončani, na odgovarajući način će se primijeniti odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.

(3) Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sklopljenom između Posrednika i Nalogodavca.

(4) Sklapanjem Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac izričito potvrđuje da je upoznat i suglasan sa svim odredbama Općih uvjeta poslovanja Posrednika.
(5) Opći uvjeti poslovanja objavit će se na službenoj internetskoj stranici Posrednika www.croatiarealestates.com.
Članak 20.
(3) Ovi Opći uvjeti poslovanja su sastavljeni na hrvatskom jeziku, te u slučaju prijevoda na bilo koji drugi jezik i bilo kakvog odstupanja između hrvatskog teksta i teksta prijevoda, primijenit će se hrvatski tekst.

Dubrovnik, 3. srpnja 2022. godine